alapítvány

Közfeladat vállalás

Az Alapítvány tevékenységét fizikai és anyagi lehetőségeihez mérten – határozatlan ideig – egészség megőrzési, betegségmegelőzési, gyógyító-, rehabilitációs-, valamint szociális tevékenység keretében „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről” szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 19. pontjában meghatározott közfeladatot lát el pszichiátriai betegek számára az alábbiakban részletezett tartalommal:

 • „a szociális igazgatásról és ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 57.§ (1) g) és a 65/A. § szerinti „közösségi ellátás” elnevezésű szolgáltatás,
 • „a szociális igazgatásról és ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 57.§ (1) j) és a 65/F. § szerinti „nappali ellátás” elnevezésű szolgáltatás,
 • „a szociális igazgatásról és ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 57.§ (2) e) és a 75. § szerinti „támogatott lakhatás” elnevezésű szolgáltatás.

Az alapítvány alapcélja

elsősorban a pszichiátriai betegek célcsoportjára vonatkozóan támogatja:
a) Az Alapítvány által fenntartott pszichiátriai profilú szociális ellátások és intézmények szolgáltatásait igénybe vevő, illetve a bázakerettyei Pszichiátriai Betegek Otthonában élő, érdekeik érvényesítése szempontjából súlyosan hátrányos helyzetű mentális zavarral élő, vagy krónikus pszichiátriai betegek

 • gyógyításának támogatása, szociális készségük megőrzése, fejlesztése,
 • emberi méltóságuk védelme, megőrzése,
 • közérzetük és ellátásuk színvonalának javítása.

b) A gondozó személyzet továbbképzése, szakmai tudásuk fejlesztése a pszichiátriai betegek gyógyítása, segítése terén elért legújabb eredmények megismerése érdekében.
c) Az intézményben élő betegek és a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők, valamint családjuk

 • lelki gondozása, támogatása
 • jogi- és érdekvédelmük biztosítása.

d) A pszichiátriai betegek rehabilitációjának keretében az életmód, az életminőség, szokásrendszer és a velük szemben fennálló előítéletek megváltoztatása érdekében programok szervezése.
e) A munkaerőpiacon esélytelen, megváltozott munkaképességű pszichiátriai betegek képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében a terápiás célú foglalkoztatás biztosítása.


Az alapítványi cél megvalósításának módja

 1. Az Alapítvány vállalt közfeladatát „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről” szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései szerint közhasznú szervezetként látja el. A közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, a kuratórium által elfogadott éves beszámolóit a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39.§ szerinti, a kötelező közzétételre vonatkozó hatályos szabályoknak megfelelően közzéteszi, és a honlapján elhelyezi.
 2. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében a pszichiátriai betegek számára nappali ellátást, közösségi gondozást és támogatott lakhatást szervez, ennek keretében részt vállal a közösségi pszichiátriai ellátás szakmai programjának kidolgozásában, az ellátás működtetésében, szakmai fejlesztésében.
 3. Az alapítványi célok eredményesebb megvalósítása érdekében az alapítvány anyagi erőforrásainak bővítését szolgáló pályázati és egyéb szakmai programokat dolgoz ki, az elnyert támogatások felhasználása során folyamatosan együttműködik az egészségügyi és szociális ellátórendszer szakembereivel.
 4. Az Alapítvány által támogatandó, az 1./ a–d) pontjaiban meghatározott segítségnyújtás igénybevételére elsősorban a Pszichiátriai Betegek Otthona és az Alapítvány által fenntartott szolgáltatások gondozottai, illetve munkatársai jogosultak.
 5. Az Alapítvány által szervezett szociális szolgáltatások igénybe vételére az egyes ellátásokra vonatkozó, a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel megkötött feladat-ellátási szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételekkel bárki jogosult.
 6. Az alapítvány által nyújtandó támogatások, szolgáltatások igénybevételének módja:
  a) Az 1./ a-e) pontokban meghatározott célok elérését szolgáló szakmai segítségnyújtás és programok tartalmát a Kuratórium által megbízott szakemberek dolgozzák ki és hajtják végre a Pszichiátriai Betegek Otthonában élő és Alapítvány által fenntartott szolgáltatásokat igénybevevő gondozottak életminőségének javítása érdekében. A szolgáltatások az intézmény valamennyi gondozottja és munkatársa számára ingyenesen elérhetők.
  b) Az 1./ d) pontban meghatározott programok tartalmát, helyét, időpontját, esetleges önköltségét a Kuratórium által megbízott szervezők a Pszichiátriai Betegek Otthonában és a lakóotthonokban kihirdetik, a programokon az intézmény gondozottai igény szerint részt vehetnek. A jelentkezőnek részvételi szándékát az egyes programok szervezőjénél szóban kell bejelentenie.
  c) A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel megkötött feladat-ellátási szerződés alapján biztosított szociális ellátások iránti írásbeli kérelmeket a Kuratórium által a szolgáltatás szakmai vezetésével megbízott szakember bírálja el. A kérelem benyújtásához az alapítvány munkáját segítő önkéntesek, illetve a Kuratórium tagjai szükség szerint segítséget nyújtanak. Az Alapítvány által fenntartott intézményben a rendszeres jövedelemmel vagy a térítési díj számítására vonatkozó, hatályos jogszabályban meghatározott vagyonnal rendelkező ellátottak térítési díjat kötelesek fizetni. Az alapítvány ingyenes ellátásban részesíti azokat a személyeket, akik rendszeres jövedelemmel vagy egyéb, a térítési díj megállapításánál figyelembe vehető vagyonnal nem rendelkeznek.

A kuratórium

Elnök

Dr. Kovács Zalán

Ügyvezető titkár

Marketti Judit
Bázakerettye


Közhasznúsági jelentés


Adó 1% felhasználása